SAN LAZARO car park

SAN LAZARO car park: Open 24/7; 1 hour: 1.75 euros; 24 hours: 18.25 euros